Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 roku

Wójt Gminy Kornowac – Gminny Komisarz Spisowy

 

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

w powszechnym spisie rolnym w 2020 roku

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1728) informuję o otwartym i konkurencyjnym naborze na rachmistrzów terenowych do prac spisowych w powszechnym spisie rolnym na terenie Gminy Kornowac. Spis zostanie przeprowadzony w okresie od 1 września 2020 roku do 30 listopada 2020 roku.

 

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące warunki:

 1. być pełnoletnim,
 2. zamieszkiwać na terenie Gminy Kornowac,
 3. posiadać co najmniej wykształcenie średnie,
 4. posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie,
 5. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Informacje ważne dla osób składających oferty:

 1. Kandydaci na rachmistrzów terenowych zobowiązani są do odbycia szkolenia, które zakończy się egzaminem testowym.
 2. Rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z Dyrektorem Urzędu Statystycznego.
 3. Wynagrodzenie rachmistrza ustala się jako iloczyn stawki 37 zł brutto i liczby przeprowadzonych bezpośrednio wywiadów z użytkownikiem gospodarstwa rolnego skutkujących prawidłowym spisaniem gospodarstwa rolnego.

 

Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:

 1. zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego, w tym:
 • adres,
 • PESEL,
 • telefon kontaktowy,
 • adres e-mail,
 • ewentualnie miejsce zatrudnienia lub nazwę uczelni w przypadku studentów;
 • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo

skarbowe). Oświadczenie o spełnieniu tego wymogu musi zawierać klauzulę o treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

Formularz dla osoby ubiegającej się na rachmistrza terenowego stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko.

 

Składanie ofert:

 1. Oferty należy składać w formie pisemnej osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Kornowac, adres: 44-285 Kornowac, ul. Raciborska 48 w godzinach pracy Urzędu lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Gminy Kornowac w terminie od 15 czerwca 2020 roku do 8 lipca 2020 r., w zamkniętej kopercie, z dopiskiem:

            

„Nabór na rachmistrza terenowego w powszechnym spisie rolnym w 2020 roku”

 

 1. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wskazanego wyżej terminu lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.
 2. Wszelkie informacje dotyczące spisu można uzyskać na stronie https://rolny.spis.gov.pl/

 

 

Wójt Gminy Kornowac

Gminny Komisarz Spisowy

Opublikowano: 20 czerwca 2020 13:49

Kategoria: Ogłoszenia

Załączniki:

Formularz zgłoszeniowy [29 KB]

Formularz zgłoszeniowy [203.32 KB]

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych [343.24 KB]

Wyświetleń: 394

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.