Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Kornowac w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2020 r.

OGŁOSZENIE

otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kornowac w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Kornowac określone w Uchwale Nr XII.82.2019 Rady Gminy Kornowac z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 r.

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

 

 1. I.                    Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi: 100 000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych).
 2. II.                  Zasady przyznawania dotacji:
 3. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24-04-2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zmian.).
 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 5. Podmiot ubiegający się o udzielenie dotacji musi posiadać odpowiednie zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Gminy Kornowac, a zadanie winno być przedmiotem jego działalności statutowej.
 6. W przypadku gdy, wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie poszczególnych zadań, zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego dofinansowania, stosownie do posiadanych środków.

W przypadku konieczności zmniejszenia dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferenta, nie będzie on związany złożoną ofertą. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.

 1. Warunkiem przekazania dotacji na rachunek bankowy jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Wójt Gminy Kornowac może odmówić przyznania dotacji podmiotowi wyłonionemu w konkursie i podpisania z nim umowy w przypadku, gdy okaże się, że:

1)      rzeczywisty zakres zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie;

2)      podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolność do czynności prawnych;

3)      zostały ujawnione, nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

 

 1. III.                Termin i warunki realizacji zadania.
  1. Realizacja zadania może nastąpić w okresie od 24 lutego 2020 do 31 grudnia 2020 roku.
  2. Realizacja zadania musi obejmować okres po terminie podpisania umowy.
  3. Podmiot składający ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie rozgrywek sportowych w 2020 roku, powinien posiadać niezbędne doświadczenie w organizacji tego typu zadań, zasoby osobowe oraz zasoby rzeczowe w postaci bazy materialno – technicznej lub też dostęp do takiej bazy, zapewniające wykonanie zadania.
  4. Pozostałe warunki realizacji zadań zostaną ujęte w wiążącej umowie.

 

 1. IV.               Termin i miejsce składania ofert.

Oferty należy składać na formularzu zgodnym z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) w sekretariacie Urzędu Gminy Kornowac ul. Raciborska 48, w terminie do 12 lutego 2020 r. do godziny 1500.

 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opisana następująco:

-        pełna nazwa i adres wnioskodawcy,

-        tytuł zadania oraz adnotacja nie otwierać przed posiedzeniem komisji konkursowej.

 1. Oferta nie złożona we wskazanym terminie lub taka, która wpłynęła pocztą po terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.
 2. V.                 Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
  1. Otwarcie ofert nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
  2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa w składzie 3 osób, protokolarnie kwalifikując oferty do otrzymania dotacji. Komisja będzie brała pod uwagę w szczególności:

a)      jakość oferty – nie będzie rozpatrywana oferta niekompletna, złożona na innym formularzu, nieprawidłowo wypełniona, bez podania sposobu kalkulacji poszczególnych rodzajów kosztów;

b)      możliwość realizacji zadania przez oferenta – doświadczenie w realizacji danego typu zadań, zasoby rzeczowe i osobowe;

c)       przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, w szczególności w części, która ma być finansowana z dotacji, a także wysokość środków przekazanych od innych podmiotów;

d)      wiarygodność finansową oferty – m.in. brak zaległości płatniczych wobec ZUS i urzędu skarbowego, sprawozdanie finansowe za ostatni okres sprawozdawczy;

e)      rzetelność oferty – analiza i ocena realizacji zadań zleconych oferentowi w poprzednim okresie, w tym terminowość i jakość rozliczania otrzymanych dotacji.

 1. Dopuszcza się możliwość realizacji zadania publicznego w zakresie rozgrywek sportowych przez kilka podmiotów.
 2. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Kornowac, po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.
 3. Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kornowac oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kornowac.
 4. Realizowane zadania publiczne tego samego rodzaju i wielkość dotacji na ich realizację.

-        w 2013 roku – kwota 60 500,00 zł.

-        w 2014 roku – kwota 69 415,73 zł.

-        w 2015 roku – kwota 72 000,00 zł.

-        w 2016 roku – kwota 74 000,00 zł.

-        w 2017 roku – kwota 77 000,00 zł.

-        w 2018 roku – kwota 80 000,00 zł.

-        w 2019 roku – kwota 100 000,00 zł.

Opublikowano: 21 stycznia 2020 13:59

Kategoria: Ogłoszenia

Załączniki:

Zarządzenie Nr W.0050.10.2020 Wójta Gminy Kornowac z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie: OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY KORNOWAC W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA ROK 2020 R. [1.02 MB]

Wzory ofert i sprawozdań [351.16 KB]

Wyświetleń: 283

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.