Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kornowacu

Załącznik Nr 1

 do Zarządzenia nr W.0050.100.2019

Wójta Gminy Kornowac

z dnia 25-10-2019

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kornowacu

 

Wymiar etatu: pełny etat

Zatrudnienie: stosunek pracy na podstawie powołania – 3 lata,

Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Kultury w Kornowacu,

 

 1. Wymagania niezbędne (formalne):
 2. wykształcenie wyższe,
 3. co najmniej 5 letni staż pracy,
 4. obywatelstwo polskie,
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. stan zdrowia umożliwiający zatrudnienie na kierowniczym stanowisku,
 7. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. brak karania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz.U 2018 r. poz. 1458),
 9. przedstawienie pisemnego autorskiego programu działania Gminnego Ośrodka Kultury w Kornowacu na najbliższe 3 lata,
  1. Wymagania dodatkowe:
  2. znajomość zasad funkcjonowania instytucji kultury oraz przepisów prawnych: ustawy o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy kodeks pracy, a także zagadnień związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych,
  3. doświadczenie w pracy z grupami młodzieżowymi, artystycznymi oraz z innymi środowiskami twórczymi,
  4. predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć związanych z działalnością kulturalną oraz twórczością artystyczną,
  5. umiejętność pracy w zespole i dobra organizacja pracy własnej i zespołowej,
  6. prawo jazdy kat. B,
  7. znajomość języków obcych,
  8. biegła obsługa komputera,
  9. kreatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność , rzetelność, wysoka kultura osobista,
   1. Zakres zadań na stanowisku:
   2. kierowanie działalnością i zarządzanie Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kornowacu oraz reprezentowanie jednostki na zewnątrz,
   3. realizacja celów i zadań statutowych oraz realizacja przedstawionego programu działania instytucji kultury
   4. prowadzenie gospodarki finansowej w oparciu o obowiązujące przepisy,
   5. współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy Kornowac, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie upowszechniania kultury,
   6. pozyskiwanie pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów unijnych,
   7. opracowywanie wewnętrznych aktów prawnych,
   8. sporządzanie sprawozdań z prowadzonej działalności,
   9. sprawowanie nadzoru nad majątkiem jednostki.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 2. list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kornowacu,
 3. życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej (CV),
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje (m.in. dyplomy, świadectwa, certyfikaty),
 5. kserokopie świadectw pracy i inne dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy,
 6. pisemny, autorski program działania Gminnego Ośrodka Kultury
 7. posiadane referencje,
 8. oświadczenie kandydata

a)      o stanie zdrowia i braku przeciwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

b)      o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

c)      o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

d)      o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e)      o braku karania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz.U 2018 r. poz. 1458),

f)        oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r. poz. 1000)”.

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:
 2. Oferty należy składać do dnia 29 listopada 2019 r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kornowacu” w sekretariacie Urzędu Gminy Kornowac, 44-285 Kornowac ul. Raciborska 48 w godzinach pracy Urzędu. Oferty można przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu).
 3. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
  1. Pozostałe informacje:
  2. Do przeprowadzenia postepowania konkursowego Wójt Gminy Kornowac powoła Komisje Konkursową.
  3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

a)      I etap: wybór osób spełniających wymagania niezbędne (formalne), osoby zakwalifikowane do II etapu zostaną powiadomione telefonicznie lub korespondencyjnie o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

b)      II etap: rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymagania niezbędne (formalne)

 1. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego nastąpi do 21 dni po upływie terminu składania ofert.
 2. Informację o warunkach organizacyjno-finansowych działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Kornowacu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Kornowac,
 3.  Informacja o wyniku konkursu zostanie zamieszczona w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Gminy Kornowac oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kornowac.

Opublikowano: 12 listopada 2019 07:00

Kategoria: Ogłoszenia

Załączniki:

Zarządzenie nr W.0050.100.2019 Wójta Gminy Kornowac z dnia 25-10-2019 w sprawie ogłoszenia konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kornowacu. [1.81 MB]

Wyświetleń: 1361

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.