Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kornowac w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Kornowac w 2018 r.


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kornowac w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Kornowac określone w Uchwale XXXI.211.2017 Rady Gminy Kornowac z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

I.    Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi: 80 000,00 zł. (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych).

II.    Zasady przyznawania dotacji:
1.    Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24-04-2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. 2016 r. poz. 1817 z późn. zmian.).
2.    Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
3.    Podmiot ubiegający się o udzielenie dotacji musi posiadać odpowiednie zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Gminy Kornowac, a zadanie winno być przedmiotem jego działalności statutowej.
4.    W przypadku gdy, wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie poszczególnych zadań, zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego dofinansowania, stosownie do posiadanych środków.
W przypadku konieczności zmniejszenia dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferenta, nie będzie on związany złożoną ofertą. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
5.    Warunkiem przekazania dotacji na rachunek bankowy jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
6.    Wójt Gminy Kornowac może odmówić przyznania dotacji podmiotowi wyłonionemu w konkursie i podpisania z nim umowy w przypadku, gdy okaże się, że:
1)    rzeczywisty zakres zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie;
2)    podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolność do czynności prawnych;
3)    zostały ujawnione, nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

III.    Termin i warunki realizacji zadania.
1.    Realizacja zadania może nastąpić w okresie od 15 lutego 2018 do 31 grudnia 2018 roku.
2.    Realizacja zadania musi obejmować okres po terminie podpisania umowy.
3.    Podmiot składający ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie rozgrywek sportowych w 2018 roku, powinien posiadać niezbędne doświadczenie w organizacji tego typu zadań, zasoby osobowe oraz zasoby rzeczowe w postaci bazy materialno – technicznej lub też dostęp do takiej bazy, zapewniające wykonanie zadania.
4.    Pozostałe warunki realizacji zadań zostaną ujęte w wiążącej umowie.

IV.    Termin i miejsce składania ofert.
Oferty należy składać na formularzu zgodnym z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17-08-2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, (Dz. U. z 2016 r. Poz. 1300 z późn. zmian) w sekretariacie Urzędu Gminy Kornowac ul. Raciborska 48, w terminie do 26 stycznia 2018 r. do godziny 1500.
1.    Oferty należy składać w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opisana następująco:
-    pełna nazwa i adres wnioskodawcy,
-    tytuł zadania oraz adnotacja nie otwierać przed posiedzeniem komisji w sprawie otwarcia ofert.
2.    Oferta nie złożona we wskazanym terminie lub taka, która wpłynęła pocztą po terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.

V.    Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
1.    Otwarcie ofert nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
2.    Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa w składzie 3 osób, protokolarnie kwalifikując oferty do otrzymania dotacji. Komisja będzie brała pod uwagę w szczególności:
a)    jakość oferty – nie będzie rozpatrywana oferta niekompletna, złożona na innym formularzu, nieprawidłowo wypełniona, bez podania sposobu kalkulacji poszczególnych rodzajów kosztów;
b)    możliwość realizacji zadania przez oferenta – doświadczenie w realizacji danego typu zadań, zasoby rzeczowe i osobowe;
c)    przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, w szczególności w części, która ma być finansowana z dotacji, a także wysokość środków przekazanych od innych podmiotów;
d)    wiarygodność finansową oferty – m.in. brak zaległości płatniczych wobec ZUS i urzędu skarbowego, sprawozdanie finansowe za ostatni okres sprawozdawczy;
e)    rzetelność oferty – analiza i ocena realizacji zadań zleconych oferentowi w poprzednim okresie, w tym terminowość i jakość rozliczania otrzymanych dotacji.
3.    Dopuszcza się możliwość realizacji zadania publicznego w zakresie rozgrywek sportowych przez kilka podmiotów.
4.    Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Kornowac, po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.
5.    Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kornowac oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kornowac.

VI.    Realizowane zadania publiczne tego samego rodzaju i wielkość dotacji na ich
realizację.
-    w 2013 roku – kwota 60 500,00 zł.
-    w 2014 roku – kwota 69 415,73 zł.
-    w 2015 roku – kwota 72 000,00 zł.
-    w 2016 roku – kwota 74 000,00 zł.
-    w 2017 roku – kwota 77 000,00 zł.

Opublikowano: 03 stycznia 2018 13:47

Kategoria: Ogłoszenia

Załączniki:

zarzadzenie_w_0050_2_2018.pdf [1.08 MB]

Wyświetleń: 498

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.