Zmiana ustawy o ochronie przyrody od 17 czerwca 2017 r.

Z dniem 17 czerwca 2017 r. wchodzi w życie kolejna zmiana ustawy o ochronie przyrody. Zmiana ta niesie za sobą sporo zmian, w szczególności dla osób fizycznych, które
od dnia 17 czerwca 2017 r. nie będą już mogły z taką łatwością usuwać drzew z własnych nieruchomości.

            Najistotniejszą zmianą dotyczącą wszystkich mieszkańców naszej Gminy jest obowiązek zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa przez osobę fizyczną, jeżeli jego obwód, mierzony na wysokości 5 cm przekracza:

1)      80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

2)      65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

3)      50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa musi zawierać imię i nazwisko właściciela nieruchomości, oznaczenie nieruchomości, z której ma być usunięte drzewo oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Bardzo istotne jest, żeby zgłoszenie zawierało wszystkie z powyżej wymienionych elementów, gdyż w innym razie Urząd Gminy będzie zmuszony do nałożenia obowiązku uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni. Brak dokonania uzupełnienia w tym terminie będzie skutkował wniesieniem sprzeciwu w drodze decyzji administracyjnej.

            Istotnie zmieniły się, a raczej pojawiły, szczegółowe terminy dotyczące zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa przez osoby fizyczne. Po pierwsze, w ciągu 21 dni od daty doręczenia zgłoszenia pracownik Urzędu Gminy dokona oględzin drzewa przeznaczonego do usunięcia.
Należy przy tym pamiętać, iż termin 21 dni obowiązuje tylko i wyłącznie zgłoszenia kompletne.

            W ciągu 14 dni od dnia oględzin Urząd Gminy może wnieść sprzeciw w drodze decyzji administracyjnej. Jeżeli takowy sprzeciw nie zostanie wniesiony, osoba fizyczna, która zgłosiła zamiar usunięcia, może w ciągu 6 miesięcy od daty zgłoszenia to drzewo usunąć. Po przekroczeniu wspomnianego terminu 6 miesięcy, należy ponownie zgłosić zamiar usunięcia drzewa. Należy jednak pamiętać, że za dzień wniesienia sprzeciwu uważa się dzień nadania decyzji w placówce pocztowej. Czyli w praktyce należy wstrzymać się z usunięciem drzewa parę dni, aby mieć pewność, że takowa decyzja nie została wysłana w ostatnim dniu 14-sto dniowego terminu.

            Istotną informacją, o której należy pamiętać jest fakt, iż jeżeli w terminie 5 lat od dnia dokonania oględzin wystąpi się o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za usunięte drzewo.

            W dalszym ciągu nie zachodzi obowiązek zgłaszania czy występowania o zgodę na usunięcie krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2 oraz usuwania drzew i krzewów w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

            Zmiany jakie zaszły w stosunku do podmiotów innych aniżeli osoby fizyczne dotyczą jedynie granicznych obwodów pni drzew, na które jest wymagane zezwolenie oraz stawki opłat za 1 cm obwodu usuwanego drzewa lub powierzchni zajmowanej przez przeznaczony do usunięcia krzew. Mianowicie, zezwolenie na usunięcie drzewa i obowiązek zgłoszenia usunięcia drzewa przez osoby fizyczne jest wymagane dla takich samych obwodów pni poszczególnych drzew. Stawki za 1 cm obwodu usuwanego drzewa zostaną określone w rozporządzeniu ministra środowiska, które wejdzie w życie najpóźniej dnia 17 lipca 2017 r. Zgodnie z opracowanym projektem ww. rozporządzenia, opłaty za usunięcie drzewa mają się znacząco zmniejszyć.

Opublikowano: 14 czerwca 2017 13:17

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 764

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.