OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY KORNOWAC W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA ROK 2017 .


Zarządzenie Nr W.0050.2.2017
Wójta Gminy Kornowac
z dnia 03 stycznia 2017 r.

w sprawie: OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY KORNOWAC W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA ROK 2017 R.

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U z 2016 r. poz. 1817) oraz Uchwały Nr XXI.149.2016 Rady Gminy Kornowac z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

zarządzam, co następuje:

§1
Ogłasza się otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Kornowac w zakresie upowszechniania i krzewienia kultury fizycznej i sportu.

§2
Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Panu Michałowi Krasek - inspektorowi ds. oświaty.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Zarządzenia
Nr W.0050.2.2017
Wójta Gminy Kornowac
z dnia 03 stycznia 2017 r.

O G Ł O S Z E N I E
otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kornowac w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Kornowac określone w Uchwale Nr XXI.149.2016 Rady Gminy Kornowac z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.
Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

I. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi: 77 000,00 zł. (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych).
II. Zasady przyznawania dotacji:
1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24-04-2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U z 2016 r. Poz. 1817).
2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
3. Podmiot ubiegający się o udzielenie dotacji musi posiadać odpowiednie zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Gminy Kornowac, a zadanie winno być przedmiotem jego działalności statutowej.
4. W przypadku gdy, wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie poszczególnych zadań, zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego dofinansowania, stosownie do posiadanych środków.
W przypadku konieczności zmniejszenia dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferenta, nie będzie on związany ze złożoną ofertą. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
5. Warunkiem przekazania dotacji na rachunek bankowy jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Wójt Gminy Kornowac może odmówić przyznania dotacji podmiotowi wyłonionemu w konkursie i podpisania z nim umowy w przypadku, gdy okaże się, że:
1) rzeczywisty zakres zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie;
2) podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolność do czynności prawnych;
3) zostały ujawnione, nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

III. Termin i warunki realizacji zadania.
1. Realizacja zadania może nastąpić w okresie od 15 lutego 2017 do 31 grudnia 2017 roku.
2. Realizacja zadania musi obejmować okres po terminie podpisania umowy.
3. Podmiot składający ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie rozgrywek sportowych w 2017 roku, powinien posiadać niezbędne doświadczenie w organizacji tego typu zadań, zasoby osobowe oraz zasoby rzeczowe w postaci bazy materialno – technicznej lub też dostęp do takiej bazy, zapewniające wykonanie zadania.
4. Pozostałe warunki realizacji zadań zostaną ujęte w wiążącej umowie.

IV. Termin i miejsce składania ofert.
Oferty należy składać na formularzu zgodnym z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17-08-2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, (Dz. U. z 2016 r. Poz. 1300) w sekretariacie Urzędu Gminy Kornowac ul. Raciborska 48, w terminie do 27 stycznia 2017 r. do godziny 1500.
1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opisana następująco:
• pełna nazwa i adres wnioskodawcy,
• tytuł zadania oraz adnotacja nie otwierać przed posiedzeniem komisji w sprawie otwarcia ofert.
2. Oferta nie złożona we wskazanym terminie lub taka, która wpłynęła pocztą po terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.
V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
1. Otwarcie ofert nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa w składzie 3 osób, protokolarnie kwalifikując oferty do otrzymania dotacji. Komisja będzie brała pod uwagę w szczególności:
a) jakość oferty – nie będzie rozpatrywana oferta niekompletna, złożona na innym formularzu, nieprawidłowo wypełniona, bez podania sposobu kalkulacji poszczególnych rodzajów kosztów;
b) możliwość realizacji zadania przez oferenta – doświadczenie w realizacji danego typu zadań, zasoby rzeczowe i osobowe;
c) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, w szczególności w części, która ma być finansowana z dotacji, a także wysokość środków przekazanych od innych podmiotów;
d) wiarygodność finansową oferty – m.in. brak zaległości płatniczych wobec ZUS i urzędu skarbowego, sprawozdanie finansowe za ostatni okres sprawozdawczy;
e) rzetelność oferty – analiza i ocena realizacji zadań zleconych oferentowi w poprzednim okresie, w tym terminowość i jakość rozliczania otrzymanych dotacji.
3. Dopuszcza się możliwość realizacji zadania publicznego w zakresie rozgrywek sportowych przez kilka podmiotów.
4. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Kornowac, po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.
5. Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kornowac oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kornowac.
VI. Realizowane zadania publiczne tego samego rodzaju i wielkość dotacji na ich
realizację.
 w 2006 roku – kwota 36 000 zł.
 w 2007 roku – kwota 40 000 zł.
 w 2008 roku – kwota 40 000 zł.
 w 2009 roku – kwota 40 000 zł.
 w 2010 roku – kwota 40 000 zł.
 w 2011 roku – kwota 40 000 zł.
 w 2012 roku – kwota 55 000 zł.
 w 2013 roku – kwota 60 500 zł.
 w 2014 roku – kwota 69 415,73 zł.
 w 2015 roku – kwota 72 000,00 zł.
 w 2016 roku – kwota 74 000,00 zł.

Opublikowano: 03 stycznia 2017 13:50

Kategoria: Ogłoszenia

Załączniki:

Zarządzenie Wójta [1.01 MB]

Wyświetleń: 742

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom-web.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.