Zaprojektowanie, skład tekstu i zdjęć oraz wydruk publikacji – folderu – przewodnika pt. „Szlak Górnej Odry – Zielone Ścieżki Pogranicza”

Z A P R O S Z E N I E

 

Gmina Kornowac zaprasza do złożenia oferty na:

 

Zaprojektowanie, skład tekstu i zdjęć oraz wydruk publikacji – folderu – przewodnika pt. „Szlak Górnej Odry – Zielone Ścieżki Pogranicza”.

CPV 22160000-9

 

Zamawiający:

Gmina Kornowac

44-285 Kornowac, ul. Raciborska 48

tel. 32 4301037, fax 32 4301333,

e-mail: oswiata@kornowac.pl

NIP 639-19-79-757 REGON 276258411

 

Termin wykonania: do 30 września 2019 r.

 

Osoby do kontaktów:

  • Hanna Apacka, tel. 32 4301037 wew. 114

 

Ofertę należy złożyć pisemnie w sekretariacie Urzędu Gminy Kornowac do dnia 15 lipca 2019 r. do godz. 9.00

1)      Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.

2)      Koperta powinna być zaadresowana oraz opisana nazwą zadania oraz opatrzona nazwą Wykonawcy wraz z klauzulą "Nie otwierać przed 15-07-2019 r. godz. 9:00".

3)      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

4)      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

 

Załączniki:

  • Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1
  • Wzór umowy
  • Formularz oferty

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, skład tekstu i zdjęć oraz wydruk publikacji – folderu – przewodnika pt. „Szlak Górnej Odry – Zielone Ścieżki Pogranicza”.

  1. Folder powinien zawierać opis „Szlaku Górnej Odry” w tym dziedzictwo przyrodnicze szlaku, opisy poszczególnych miejsc i atrakcji na szlaku, a także zdjęcia z opisami, mapki sytuacyjne itp. Oprócz tego w folderze należy zamieścić propozycje wycieczek tematycznych o charakterze np. przyrodniczym, związanych z zabytkami itp. skierowane dla wybranych grup docelowych (np. rodziny z dziećmi, seniorzy itp.)
  2. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:

1)                 opracowanie redakcyjne dostarczonych przez zamawiającego tekstów,

2)                 tłumaczenie tekstów z języka polskiego na czeski i z języka czeskiego na polski (ok 25000 znaków),

3)                 wykonanie maksymalnie 16 szt. fotografii plenerowych atrakcji turystycznych zlokalizowanych w Gminach (Polska) Lyski, Kornowac, Lubomia, Krzyżanowice i (Republika Czeska) Bohumin, Silherowice, Vresina i Hat.

4)                 projekt graficzny przewodnika zgodny wytycznymi dostarczonym przez zamawiającego,

5)                 skład komputerowy przewodnika,

6)                 korektę językowa i techniczna przewodnika,

7)                 dostarczenie jednego egzemplarza wydrukowanego przewodnika w wersji docelowej do akceptacji przed drukiem całości nakładu,

8)                 dostarczenie w formie elektronicznej (plik pdf) przewodnika w wersji docelowej,

9)                 druk przewodnika o następujących parametrach wydawniczych:

a)                  format: 210x120 mm,

b)                 liczba stron: 160 (80 PL + 80 CZ) plus okładka

c)                  kolorystyka: 4+4,

d)                 uszlachetnienia: folia matowa na okładce (1+0)

e)                  oprawa: klejona w technologii PUR

f)                  papier: okładka – kreda matowa 250 g, środek – kreda matowa 115 g

g)                  nakład – 9.000 szt.

10)             pakowanie w pudełka kartonowe po 50 egz.

11)             dostawa do siedziby Zamawiającego

Opublikowano: 03 lipca 2019 10:02

Kategoria: Przetargi

Załączniki:

Zaproszenie do złożenia oferty [162.26 KB]

Protokół zamówienia [824.12 KB]

Wyświetleń: 331

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.