Nabór wniosków na dofinansowanie projektów w zakresie profilaktyki uzależnień na 2019 rok

Logo (link otworzy duże zdjęcie)

 

Wójt Gminy Kornowac wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kornowacu ogłaszają nabór wniosków na dofinansowanie projektów w zakresie profilaktyki uzależnień na 2019 rok. Tematem wiodącym projektu powinno być przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, alternatywne formy spędzania czasu wolnego, kształtowaniem pozytywnych postaw społecznych, zdrowego i higienicznego trybu życia oraz pozytywnych nawyków.

Wnioski o przyznanie środków finansowych należy sporządzić według wzoru dostępnego jako załącznik do niniejszej wiadomości. W przypadku braków formalnych we wniosku o przyznanie środków finansowych z Gminnego Programu wnioskodawca ma obowiązek ich uzupełnienia w terminie 7 dni od daty wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Dofinansowanie uzyskają wnioski, które spełnią wymogi formalne zawarte we wzorze wniosku oraz zostaną pozytywnie zaopiniowane przez wójta oraz komisję. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kornowacu zawiadomi w formie pisemnej wnioskodawców o rozpatrzeniu wniosku podając wysokość dofinansowania oraz sposób realizacji projektów.

Wśród złożonych wniosków zostaną wybrane trzy, które zostaną nagrodzone bonami:

  1. za zajęcie I miejsca – 2 000,00 zł,
  2. za zajęcie II miejsca – 1 000,00 zł,
  3. za zajęcie III miejsca – 500,00 zł.

Dodatkowo zostaną przyznane wyróżnienia o wartości po 200 zł każdy. Nagrody będzie można wykorzystać do 30.11.2018 r. 

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Kornowac ul. Raciborska 48, 44-285 Kornowac do 10.10.2018 r. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrzone. 

Opublikowano: 21 września 2018 13:01

Kategoria: Komunikaty

Załączniki:

wniosek [49 KB]

Wyświetleń: 404

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.