Nabór wniosków na dofinansowanie projektów w zakresie profilaktyki uzależnień na 2017 rok

logo gminy Kornowac (link otworzy duże zdjęcie)

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kornowacu ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów w zakresie profilaktyki uzależnień na 2017 rok. Projekty powinny być związane z przeciwdziałaniem  alkoholizmowi i narkomanii, alternatywnymi formami spędzania czasu wolnego, kształtowaniem pozytywnych postaw społecznych, zdrowego i higienicznego trybu życia oraz pozytywnych nawyków.

O dofinansowanie mogą ubiegać się m.in.:

  1. placówki oświatowe,
  2. Gminny Ośrodek Kultury w Kornowacu,
  3. kluby sportowe, w tym uczniowskie kluby sportowe,
  4. kółka sportowe,
  5. parafie,
  6. stowarzyszenia,
  7. ochotnicze straże pożarne w imieniu młodzieżowych drużyn pożarniczych.

Wnioski o przyznanie środków finansowych należy sporządzić według wzoru dostępnego na stronie internetowej www.kornowac.pl. W przypadku braków formalnych we wniosku o przyznanie środków finansowych z Gminnego Programu wnioskodawca ma obowiązek ich uzupełnienia w terminie 7 dni od daty wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Dofinansowanie uzyskają wnioski, które spełnią wymogi formalne zawarte we wzorze wniosku oraz zostaną pozytywnie zaopiniowane przez komisję. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kornowacu zawiadomi w formie pisemnej wnioskodawców o rozpatrzeniu wniosku podając wysokość dofinansowania oraz sposób realizacji projektów.

Dodatkowo wśród złożonych wniosków zostaną wybrane trzy najlepsze, które zostaną nagrodzone bonami:

  1. za zajęcie I miejsca – 1 000,00 zł,
  2. za zajęcie II miejsca – 700,00 zł,
  3. za zajęcie III miejsca – 300,00 zł.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Kornowac ul. Raciborska 48, 44-285 Kornowac  do 27.09.2016 r. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrzone.                       

 

Opublikowano: 05 września 2016 10:50

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Wniosek o dofinansowanie [48 KB]

Wyświetleń: 801

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom-web.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.