Nabór uzupełniający na listę rezerwową w ramach projektu pn.: „Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych”

W ramach naboru uzupełniającego, na listę rezerwową, w terminie od 15 do 26 czerwca można zgłaszać chęć udziału w projekcie.

Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia w kwalifikowaniu uczestników do projektu – decydowało będzie losowanie!

Dotację będzie można uzyskać na dofinansowanie kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych o mocy 3kW na budynkach jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie gminy Kornowac.  Najważniejsze informacje:

 • Uczestnikiem Projektu może być osoba nie posiadająca zaległych zobowiązań finansowych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności wobec Gminy Kornowac na dzień składania wniosku.
 • Wykonanie instalacji fotowoltaicznej lub solarnej nie dotyczy budynków będących w trakcie budowy, a więc nie oddanych do użytkowania przed dniem złożenia dokumentacji w ramach Naboru uzupełniającego.
 • Z dotacji będą mogli skorzystać właściciele lub współwłaściciele domów mieszkalnych na terenie gminy Kornowac (wyłączone zostały budynki w których jest prowadzona działalność gospodarcza), którzy złożą prawidłowo wypełnione wymagane dokumenty.
 • Mieszkańcy z listy rezerwowej wezmą udział w projekcie w przypadku:
 1. Pojawienia się oszczędności w środkach przewidzianych na realizację Projektu, które pozwolą na poszerzenie Listy uzupełniającej;
 2. Gdy środki przewidziane na realizację Projektu pozwolą na poszerzenie listy osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie;
 3. Rezygnacji lub wykluczenia Uczestników zakwalifikowanych do udziału w Projekcie.
 • Wzory dokumentów znajdują się poniżej oraz w Urzędzie Gminy Kornowac.
 • W złożonych dokumentach koniecznie umieść numer telefonu oraz email. Gmina będzie rozpatrywać wyłącznie wnioski kompletne. Wniosek niekompletny lub złożony po terminie pozostanie bez rozpatrzenia, o czym Gmina nie będzie informowała.
 • Można otrzymać 85% dofinansowania (wkład własny mieszkańców wyniesie 15% kosztów netto oraz podatek VAT od całej wartości urządzeń i kosztów wykonani instalacji odnawialnego źródła energii). W przypadku wystąpienia w projekcie kosztów niekwalifikowalnych uczestnik pokrywa również te koszty. Ostateczna wysokość kosztów ponoszonych przez Mieszkańca zostanie podana Mieszkańcom uczestniczącym w Projekcie po wyłonieniu przez Gminę wykonawcy instalacji w drodze postępowania przetargowego.
 • Komplet składanych Dokumentów aplikacyjnych powinien zostać:
 1. spięty w jeden pakiet;
 2. opatrzony podpisem właściciela / współwłaścicieli / użytkownika wieczystego / pełnomocnika uczestników;
 3. włożony do koperty i zaklejony. Na kopercie należy umieścić adnotację „Nabór uzupełniający do projektu „Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych”;
 4. a następnie wrzucony do skrzynki podawczej umieszczonej przed budynkiem Urzędu Gminy. Składając wniosek do skrzynki podawczej przed urzędem zachowaj bezpieczny odstęp od innych osób.
 • Złożona przez Mieszkańca Dokumentacja aplikacyjna zostanie zarejestrowana przez Gminę, a składający w ciągu dwóch tygodni od złożenia Dokumentacji aplikacyjnej otrzyma potwierdzenie przyjęcia Dokumentacji aplikacyjnej w Projekcie wraz z nadanym numerem na wskazany w Deklaracji uczestnictwa adres mailowy.
 • Instalacja fotowoltaiczna może być zamontowana tylko w sposób zintegrowany z budynkiem mieszkalnym, czyli na dachu budynku mieszkalnego ze sprawnie funkcjonującą instalacją elektryczną. Instalacja fotowoltaiczna o mocy 3 kW zajmuje powierzchnię ok. 17 m2 dachu budynku mieszkalnego.
 • W przypadku instalacji kolektorów słonecznych (dopuszcza się montaż na dachu lub elewacji budynku mieszkalnego oraz w sposób niezintegrowany z budynkiem tzn. obok budynku mieszkalnego na gruncie lub na dachu budynku niemieszkalnego (garażu, budynku gospodarczego). Instalacja kolektorów słonecznych może być zamontowana wyłącznie w budynkach z istniejącą instalacją przygotowania ciepłej wody użytkowej pozwalającą na przyłączenie dodatkowego źródła ciepła. Instalacja solarna składająca się z 2 kolektorów słonecznych zajmujących powierzchnie ok 5 m2 dachu/elewacji budynku mieszkalnego/niemieszkalnego lub terenu działki.
 • Z uwagi na warunki techniczne oraz obowiązujące przepisy Projekt nie dopuszcza montażu instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na połaci dachowej pokrytej eternitem.
 • Realizacja Projektu została zaplanowana na okres II kwartał 2020 r. – IV kwartał 2021 r.
 • Dopuszcza się złożenie tylko jednej ankiety dotyczącej wyboru technologii do Deklaracji uczestnictwa w Projekcie na jeden budynek mieszkalny.

 

W razie pytań, prosimy o zapoznanie się z regulaminem naboru uzupełniającego a w drugiej kolejności o kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy – Panem Adamem Pander (tel. 32 4301037 wew. 114).

Opublikowano: 26 czerwca 2020 15:44

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Regulamin naboru uzupełniającego [285.94 KB]

Deklaracja uczestnictwa w projekcie [223.92 KB]

Ankieta - kolektory słoneczne [226.48 KB]

Ankieta - fotowoltaika [212.71 KB]

Wyświetleń: 1413

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.