XVII sesja Rady Gminy Kornowac

 (link otworzy duże zdjęcie)

 

XVII sesja Rady Gminy Kornowac, odbędzie się 28 maja 2020 roku (czwartek) o godzinie 16.00 w sali w Domu Kultury w Łańcach.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy Kornowac.

4. Sprawozdanie Wójta i przewodniczących Komisji z działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja o przekazanych do Wójta zapytaniach i interpelacjach.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • zmiany Uchwały Nr XIII.93.2019 Rady Gminy Kornowac z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kornowac na lata 2020 – 2028,
  • zmiany budżetu na rok 2020,
  • wprowadzenia za część roku 2020 zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
  • zmiany Uchwały nr XXXV.240.2018 Rady Gminy Kornowac z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania dotacji celowych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Kornowac na lata 2018-2020,
  • zamiaru przystąpienia do prac nad koncepcją utworzenia Związku Międzygminnego realizującego zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi,
  • przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Kornowac,
  • ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,
  • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
  • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

7. Wolne głosy, wnioski radnych.

8. Zakończenie XVII sesji Rady Gminy Kornowac.

Opublikowano: 20 maja 2020 11:53

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 100

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.