Konsultacje projektu „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kornowac”

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr W.0050.42.2020 Wójta Gminy Kornowac z dnia 23.03.2020 r. przeprowadza się konsultacje założeń projektu „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kornowac”.

Opis założeń projektu Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kornowac”.

  

Gmina Kornowac będzie starać się o dofinansowanie projektu pod tytułem Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kornowacze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – poddziałanie 05.02.02 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów / Gospodarka odpadami – RIT Zachodni.

 

Zakres projektu: Projekt obejmuje budowę i wyposażenie PSZOK w gminie Kornowac, w celu stworzenia odpowiednich warunków dla mieszkańców gminy do osiągnięcia wymaganych prawem poziomów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Zakres prac obejmować będzie: utwardzenie ok.1260 m²powierzchni placu manewrowego PSZOK; wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, ogrodzenia zewnętrznego, instalacji elektrycznej oświetleniowej, najazdowej wagi samochodowej, wyposażenie PSZOK w kontener socjalno-biurowy i pawilon na punkt przekazania rzeczy używanych, magazyn odpadów niebezpiecznych, magazyn na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz sprzęt PSZOK; wyposażenie PSZOK w kontenery, pojemniki na odpady i pozostałą niezbędną infrastrukturę tj. regały magazynowe, tablice informacyjne i opisowe, wyposażenie BHP i PPOŻ, kosiarko-zamiatarkę, mobilną wagę i rampę przenośną, wyposażenie socjalno-biurowe, system monitoringu wizyjnego i zieleń ozdobną. Projekt obejmuje także kampanię edukacyjno-informacyjną.

 

Planowany okres realizacji: 2020-2021.

Szacunkowa wartość projektu: 950 000,00 zł.

Poziom dofinansowania: max. 85% kosztów kwalifikowalnych.

 

Konsultacje przeprowadza się w formie zgłaszania uwag i opinii na piśmie w dniach od 27.03.2020 r. 3.04.2020 r.

 

Wszelkie uwagi i opinie do projektu można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: adam.pander@kornowac.pl z wykorzystaniem wzoru ankiety, stanowiącej załącznik do niniejszej informacji.

Opublikowano: 27 marca 2020 07:23

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Ankieta – konsultacje założeń projektu [14.44 KB]

Wyświetleń: 289

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.