Dystrybucja żywności w ramach POPŻ 2014-2020 Podprogram 2019

Logo (link otworzy duże zdjęcie)Ośrodek Pomocy Społecznej w Kornowacu zajmuje się dystrybucją żywności w ramach programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej FEAD. Aktualnie rozpoczyna się kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 Podprogram 2019.

Pomocą żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1402,-zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056,-zł dla osoby w rodzinie.

Artykuł 7 w/w ustawy określa powody udzielania osobom pomocy społecznej:

– ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kornowacu, ul. Raciborska 48 lub telefonicznie 32 430 12 11.

Opublikowano: 13 lutego 2020 13:56

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Załącznik [48.16 KB]

Wyświetleń: 232

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.