Nabór na wolne stanowisko pracownik socjalny

Logo (link otworzy duże zdjęcie)

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kornowacu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownik socjalny

 

1. Miejsce pracy:                        

    Ośrodek Pomocy Społecznej w Kornowacu, 44-285 Kornowac, ul. Raciborska 48.

2. Wymiar czasu pracy: pełny etat

3. Rodzaj stosunku pracy: umowa o pracę

4. Obowiązki:

a)      praca socjalna;

b)      dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia  z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń; 

c)      udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań; 

d)     pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie  w uzyskiwaniu pomocy;

e)       udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej; 

f)       pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych  w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych; 

g)      realizacja innych zadań wynikających z regulacji prawnych pomocy społecznej;

h)      współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,

i)        inne zadania zlecone przez Kierownika Ośrodka.

 

5. Wymagania niezbędne:

a)      kandydat musi posiadać kwalifikacje pracownika socjalnego, wskazane ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społeczne (art. 116 i art. 156).

b)      obywatelstwo polskie.

c)      pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

d)     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

e)   prawo jazdy kat. „B”.

6. Wymagania dodatkowe:

a)      znajomość ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o samorządzie gminnym;

b)      umiejętność obsługi komputera oraz pakietu MS Office,

c)      mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.

7. Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny,
  2. życiorys- CV,
  3. kserokopie świadectw pracy,
  4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
  5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
  6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
  7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.

 

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z imieniem i nazwiskiem osoby składającej ofertę:

  1. osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kornowacu, ul. Raciborska 48, 44-285 Kornowac
  2. pocztą na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Kornowacu.

 

z dopiskiem: Nabór na stanowisko pracownik socjalny w terminie do dnia 27.02.2020 r. do godz. 14.00. Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

 

Wymagane dokumenty ( list motywacyjny oraz życiorys) powinny być opatrzone klauzulą: Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

 

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kornowacu, pod nr tel. 32 430 10 37 oraz 32 4301211. Osobą upoważnioną do bezpośrednich kontaktów z kandydatami jest Pani Monika Biły.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1) informuję, że:

1)      Administratorem Danych Osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Kornowacu, ul. Raciborska 48, 44-285 Kornowac,

2)      ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym ops@kornowac.pl .

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na podstawie ogłoszenia o naborze kandydatów na stanowisko pracy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,

4)      Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres do 3 miesięcy po ogłoszeniu wyników naboru,

5)      posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody,

6)      ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7)      podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

 

Opublikowano: 13 lutego 2020 08:23

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 314

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.