Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. ochrony środowiska i porządku publicznego

Logo (link otworzy duże zdjęcie)

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Kornowac ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

referent ds. ochrony  środowiska i porządku publicznego

 

1. Miejsce pracy:                        

    Urząd Gminy Kornowac, 44-285 Kornowac, ul. Raciborska 48.

2. Wymiar czasu pracy: pełny etat

3. Rodzaj stosunku pracy: umowa o pracę

4. Obowiązki:

a)      prowadzenie zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

b)      formalno – prawne przygotowanie systemu gospodarowania odpadami:

- przyjmowanie i weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- przygotowanie projektów uchwał w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie,

- coroczna analiza stanu gospodarki odpadami dla Gminy Kornowac,

c)      prowadzenie rejestru działalności regulowanej i wprowadzanie do bazy CEIDG,

d)     prowadzenie ewidencji:

- zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowe na terenie całej gminy,

- przydomowych oczyszczalni ścieków,

            - wyrobów zawierających azbest,

e)      prowadzenie spraw związanych z odpracowywaniem kar przez osoby skazane i                                                                    skierowanie do odbycia kary na cele społecznie użyteczne,

f)       współpraca z organami Straży Miejskiej w zakresie spokoju i porządku w miejscach publicznych,

g)      realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kornowac.

 

5. Wymagania niezbędne:

a)   obywatelstwo polskie;

b)   wykształcenie wyższe;

c)      niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub  umyślne przestępstwo skarbowe;

d)     posiadanie nienagannej opinii;

e)      prawo jazdy kat. „B”.

6. Wymagania dodatkowe:

a)      znajomość przepisów prawa w zakresie postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy Prawo ochrony środowiska.

b)      mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.

7. Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny,
  2. życiorys- CV,
  3. kserokopie świadectw pracy,
  4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
  5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
  6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
  7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.

 

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z imieniem i nazwiskiem osoby składającej ofertę:

  1. osobiście w sekretariacie Urzędu  Gminy Kornowac, ul. Raciborska 48, 44-285 Kornowac
  2. pocztą na adres Urzędu.

 

z dopiskiem: Nabór na stanowisko  referent ds. ochrony  środowiska i porządku publicznego w terminie do dnia 26.02.2020 r. do godz. 14.00. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

 

Wymagane dokumenty ( list motywacyjny oraz życiorys) powinny być opatrzone klauzulą: Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

 

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Gminy Kornowac pod nr tel.     0-32 430 10 37. Osobą upoważnioną do bezpośrednich kontaktów z kandydatami jest Pan Radosław Łuszcz – Sekretarz Gminy.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1) informuję, że:

1)      Administratorem Danych Osobowych jest Gmina Kornowac, ul. Raciborska 48, 44-285 Kornowac, adres e-mail: urzad@kornowac.pl (dalej jako „ADO”);

2)      ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie: Wacława Knura, z którym można się skontaktować pod adresem: ul. Raciborska 48, 44-285 Kornowac.

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na podstawie ogłoszenia o naborze kandydatów na stanowisko pracy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,

4)      Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres do 3 miesięcy po ogłoszeniu wyników naboru,

5)      posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody,

6)      ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7)      podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

Opublikowano: 11 lutego 2020 11:55

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 128

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.