Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. gospodarki nieruchomościami

Logo (link otworzy duże zdjęcie)

 

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Kornowac ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

referent ds. gospodarki nieruchomościami

1. Miejsce pracy:                        

    Urząd Gminy Kornowac, 44-285 Kornowac, ul. Raciborska 48.

2. Wymiar czasu pracy: pełny etat

3. Rodzaj stosunku pracy: umowa o pracę

4. Obowiązki:

a)      przygotowywanie dokumentacji związanej ze sprzedażą, zamianą, użytkowaniem wieczystym, oddawaniem w dzierżawę, najmem, użyczeniem, trwałym zarządem nieruchomości stanowiących własność gminy,

b)      zarządzanie gruntami, które nie zostały oddane w zarząd lub użytkowanie wieczyste,

c)      dokonywanie podziałów nieruchomości stanowiących własność gminy,

d)     zlecanie wykonania operatów szacunkowych nieruchomości,

e)      przygotowywanie dokumentacji związanej z wydawaniem decyzji podziałów i rozgraniczeń nieruchomości,

f)       prowadzenie ewidencji oraz całości zagadnień z zakresu nazewnictwa miejscowości, ulic, placów oraz oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi,

g)      komunalizacja gruntów,

h)      prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o wygaśnięciu prawa użytkowania wieczystego,

i)        przygotowanie dokumentacji związanej z nabywaniem nieruchomości na rzecz gminy,

j)        uczestniczenie w ustalaniu przebiegu granic nieruchomości stanowiących własność gminy – podpisywanie protokołów granicznych.

 

5. Wymagania niezbędne:

a)   obywatelstwo polskie;

b)   wykształcenie wyższe;

c)      niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub  umyślne przestępstwo skarbowe;

d)     posiadanie nienagannej opinii;

e)      prawo jazdy kat. „B”.

6. Wymagania dodatkowe:

a)      znajomość przepisów prawa w zakresie postępowania administracyjnego, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o samorządzie gminnym;

b)      mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.

7. Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny,
  2. życiorys- CV,
  3. kserokopie świadectw pracy,
  4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
  5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
  6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
  7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.

 

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z imieniem i nazwiskiem osoby składającej ofertę:

  1. osobiście w sekretariacie Urzędu  Gminy Kornowac, ul. Raciborska 48, 44-285 Kornowac
  2. pocztą na adres Urzędu.

 

z dopiskiem: Nabór na stanowisko  referent ds. gospodarki nieruchomościami w terminie do dnia 17.02.2020 r. do godz. 14.00. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

 

Wymagane dokumenty ( list motywacyjny oraz życiorys) powinny być opatrzone klauzulą: Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

 

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Gminy Kornowac pod nr tel.     0-32 430 10 37. Osobą upoważnioną do bezpośrednich kontaktów z kandydatami jest Pan Radosław Łuszcz – Sekretarz Gminy.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1) informuję, że:

1)      Administratorem Danych Osobowych jest Gmina Kornowac, ul. Raciborska 48, 44-285 Kornowac, adres e-mail: urzad@kornowac.pl (dalej jako „ADO”);

2)      ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie: Wacława Knura, z którym można się skontaktować pod adresem: ul. Raciborska 48, 44-285 Kornowac.

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na podstawie ogłoszenia o naborze kandydatów na stanowisko pracy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,

4)      Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres do 3 miesięcy po ogłoszeniu wyników naboru,

5)      posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody,

6)      ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7)      podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

Opublikowano: 11 lutego 2020 10:18

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 266

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.