Nabór na stanowisko urzędnicze młodszy referent ds. ochrony gruntów i przyrody

Logo (link otworzy duże zdjęcie)

 

NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Kornowac ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze

młodszy referent ds. ochrony gruntów i przyrody

 

1. Miejsce pracy:                        

    Urząd Gminy Kornowac, 44-285 Kornowac, ul. Raciborska 48.

2. Wymiar czasu pracy: pełny etat

3. Rodzaj stosunku pracy: umowa na zastępstwo

4. Obowiązki:

 1. wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów,
 2. prowadzenie działań w zakresie ochrony środowiska przed powodzią i innymi klęskami żywiołowymi,
 3. nadzorowanie gospodarki leśnej,
 4. prowadzenie spraw związanych ze zwalczaniem zaraźliwych chorób zwierzęcych,
 5. prowadzenie spraw związanych z ochroną i wapnowaniem gleb,
 6. nadzorowanie spraw z zakresu melioracji na terenie działania Gminy,
 7. wnioskowanie o zgodę na przekazanie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne oraz przygotowywanie wniosków i opinii,
 8. rozstrzyganie sporów o przywrócenie stosunków wodnych na gruntach do stanu poprzedniego,
 9. prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem ludności w wodę,
 10. współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich i innymi organizacjami w zakresie doradztwa rolniczego,
 11. nadzorowanie spraw związanych z ochroną przyrody na terenie gminy,
 12. prowadzenie spraw związanych ze zbiórką, transportem i utylizacją padliny z terenu gminy,
 13. załatwianie spraw związanych z ochroną zwierząt,
 14. przygotowywanie dokumentacji związanej z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 15. prowadzenie spraw związanych z działalnością sołectw oraz ze środkami finansowymi przyznanymi samorządom sołeckim.

5. Wymagania niezbędne:

a)   obywatelstwo polskie;

b)   wykształcenie wyższe;

c)      niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub  umyślne przestępstwo skarbowe;

d)     posiadanie nienagannej opinii;

e)      prawo jazdy kat. „B”.

6. Wymagania dodatkowe:

a)      znajomość przepisów prawa w zakresie postępowania administracyjnego, prawa             wodnego, ochrony przyrody, ustawy o lasach, zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, ochrony gruntów rolnych; 

b)      mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.

7. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys- CV,
 3. kserokopie świadectw pracy,
 4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
 6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z imieniem i nazwiskiem osoby składającej ofertę:

 1. osobiście w sekretariacie Urzędu  Gminy Kornowac, ul. Raciborska 48, 44-285 Kornowac
 2. pocztą na adres Urzędu,

 

z dopiskiem: Nabór na stanowisko młodszy referent ds. ochrony gruntów i przyrody w terminie do dnia 17.02.2020 r. do godz. 14.00. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, zostanie upowszechniona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kornowac po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze.

Wymagane dokumenty ( list motywacyjny oraz życiorys) powinny być opatrzone klauzulą: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

 

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Gminy Kornowac pod nr tel.     0-32 430 10 37. Osobą upoważnioną do bezpośrednich kontaktów z kandydatami jest Pan Radosław Łuszcz – Sekretarz Gminy.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1) informuję, że:

1)      Administratorem Danych Osobowych jest Gmina Kornowac, ul. Raciborska 48, 44-285 Kornowac, adres e-mail: urzad@kornowac.pl (dalej jako „ADO”);

2)      ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie: Wacława Knura, z którym można się skontaktować pod adresem: ul. Raciborska 48, 44-285 Kornowac.

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na podstawie ogłoszenia o naborze kandydatów na stanowisko pracy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,

4)      Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres do 3 miesięcy po ogłoszeniu wyników naboru,

5)      posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody,

6)      ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7)      podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

Opublikowano: 11 lutego 2020 09:55

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 252

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.