VIII sesja Rady Gminy Kornowac

 (link otworzy duże zdjęcie)

 

             VIII sesja Rady Gminy Kornowac, odbędzie się 27 czerwca 2019 roku (czwartek) o godzinie 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Kornowac.

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy Kornowac.

4. Sprawozdanie Wójta i przewodniczących Komisji z działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja o przekazanych do Wójta zapytaniach i interpelacjach.

6. Przedstawienie raportu o stanie gminy:

    a. debata

    b. podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kornowac wraz ze sprawozdaniem
    z wykonania budżetu za rok 2018,
  • udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kornowac za rok 2018,
  • zmiany uchwały Nr II.13.2018 Rady Gminy Kornowac z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kornowac na lata 2019 – 2028,
  • zmiany budżetu na rok 2019,
  • zmiany uchwały Nr VII.39.2011 Rady Gminy Kornowac z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kornowac za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych,
  • powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych,
  • zaciągnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

8. Wolne głosy, wnioski radnych.

9. Zakończenie VIII sesji Rady Gminy Kornowac.


Informuje się, że w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami w gminie do 20 000 zmiaszkańców - co najmniej 20 osób. 

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Raport o stanie gminy Kornowac znajduje sie na stronie BIP


 

Opublikowano: 12 czerwca 2019 13:45

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 343

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.