Wybory do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego

W październiku br. upływa kadencja części składu radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego, który powołany został przez Zarząd Województwa Śląskiego. Ideą Młodzieżowego Sejmiku jest stworzenie dorastającym pokoleniom możliwości rzeczywistego udziału w procesie podejmowania decyzji na szczeblu regionalnym, a także kształtowanie obywatelskich postaw oraz umiejętności społecznych umożliwiających im udział w szeroko rozumianym życiu publicznym.
Zgodnie z przyjętym Regulaminem MSWŚ, co roku przeprowadzane są wybory uzupełniające i w miejsce radnych kończących kadencję, wybrani zostają nowi. W tym roku wybory uzupełniające przeprowadzone zostaną 14 czerwca, a nowo wybrani radni swoją kadencję rozpoczną 22 października 2019 r.
Aby zapewnić możliwie najszerszą reprezentację młodzieży z obszaru całego województwa, radni wybierani będą spośród kandydatów zgłoszonych przez:
- młodzieżowe rady gmin i miast działające na podstawie art. 5b Ustawy o samorządzie gminnym, młodzieżowe rady powiatów, działające na podstawie uchwały rady powiatu oraz gremia konsultacyjne, działające w charakterze młodzieżowej rady i uznane przez samorząd powiatu, z których każda może zgłosić cztery kandydatury, w tym jednego kandydata podstawowego i trzech rezerwowych;
- publiczne oraz niepubliczne szkoły wyższe z terenu województwa śląskiego, z których każda może zgłosić jednego kandydata podstawowego oraz jednego kandydata rezerwowego;
- osoby indywidualne, których warunkiem kandydowania jest dostarczenie rekomendacji potwierdzających ich aktywną działalność społeczną.
Wybory przeprowadzone zostaną zgodnie z podziałem na okręgi wyborcze obowiązujące w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego w 2018 r. W wyniku losowań wyłonieni zostaną radni oraz kandydaci rezerwowi, którzy w przypadku wygaśnięcia mandatu radnego młodzieżowego sejmiku będą obejmować kolejno wakujące mandaty.

O mandat radnego mogą ubiegać się młodzi ludzie, którzy: posiadają status ucznia lub studenta, mają ukończone 15 lat, a nie przekroczyli 24 roku życia i zamieszkują na terenie województwa śląskiego, w tym także radni młodzieżowego sejmiku, którym kończy się kadencja.
Dla przedstawicieli młodzieżowych rad do objęcia będzie łącznie 25 mandatów.
Dla przedstawicieli samorządów studenckich przewidziano 5 mandatów.
Dla osób indywidualnych wybory odbędą się tylko w 4 okręgach, w których do obsadzenia będą łącznie 4 mandaty w tym:
- w okręgu nr 1 obejmującym Bielsko-Biała, powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki – 1 mandat;
- w okręgu nr 4 obejmującym Bytom, Gliwice, powiaty: gliwicki, lubliniecki, tarnogórski – 1 mandat;
- w okręgu nr 5 obejmującym Chorzów, Piekary Śląskie, Rudę Śląską, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Zabrze– 1 mandat;
 w okręgu nr 6 obejmującym Częstochowę, powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski – 1 mandat.
W pozostałych okręgach (nr 2, 3, 7) radni zostali wybrani na 2-letnią kadencję w 2018 r. i swoją funkcję będą sprawować do października 2020 r.
Zgłoszenia kandydatów ubiegających się o mandat radnego, przyjmowane będą wyłącznie na formularzach (dla każdego z kandydatów osobno), stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego pisma oraz dostępnych na stronie mlodzi.slaskie.pl w zakładce O nas.
Formularze zgłoszeniowe można dostarczyć osobiście, przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, 40-037 Katowice, z dopiskiem Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego, lub też skan wypełnionego formularza na adres e-mail: mlodzi@slaskie.pl w terminie do 31.05.2019 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Dodatkowych informacji w sprawach zgłaszania kandydatów na radnych i funkcjonowania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego udzielają pracownicy Wydziału Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą (tel. 32 77 40 722 i 32 77 40 052, e-mail: mlodzi@slaskie.pl). 

Opublikowano: 15 maja 2019 13:16

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Formularz zgłoszeniowy [30.13 KB]

Formularz zgłoszeniowy [273.33 KB]

Wyświetleń: 333

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.