XXXIX sesja Rady Gminy Kornowac

 (link otworzy duże zdjęcie)XXXIX sesja Rady Gminy Kornowac, odbędzie się 21 czerwca 2018 roku (czwartek) o godzinie 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Kornowac.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy Kornowac.

4. Sprawozdanie Wójta i przewodniczących Komisji z działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Wnioski i zapytania.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kornowac wraz ze sprawozdaniem
  z wykonania budżetu za rok 2017,
 • udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kornowac za 2017 rok,
 • zmiany budżetu na rok 2018,
 • zmiany uchwały Nr XXXII.221.2017 Rady Gminy Kornowac z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kornowac na lata 2018 – 2028,
 • przyjęcia Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kornowac na lata 2018-2020 (z perspektywą do 2032r.),
 • ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kornowac,
 • rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych dyrektorów szkół oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów szkolnych i logopedów, a także tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,
 • przyjęcia Programu wyrównywania szans edukacyjnych ,,Szkolny Start” dla dzieci 6-letnich uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do klas pierwszych  szkół podstawowych na terenie Gminy Kornowac,
 • regulaminu udzielania wsparcia materialnego uczniom w ramach „Programu wyrównywania  szans edukacyjnych SZKOLNY START dla dzieci 6-letnich,  uczęszczających w roku szkolnym  2018/2019 do klas pierwszych  szkół  podstawowych na terenie Gminy Kornowac”.

7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

8. Wolne głosy, komunikaty.

9. Zakończenie XXXIX sesji Rady Gminy Kornowac.

 

Opublikowano: 13 czerwca 2018 13:29

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 314

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.