Komunikat KRUS na temat turnusów rehabilitacyjnych i polisy ubezpieczenia przeznaczonych dla dzieci

Rolniku: skorzystaj z turnusów rehabilitacyjnych

i polisy ubezpieczenia przeznaczonych dla dzieci!

                Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje podczas letnich wakacji w 2017 roku turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie, które mają wady postawy i schorzenia układu ruchu lub układu oddechowego. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać do 5 maja.

W tym roku w ośrodkach rehabilitacyjnych KRUS-u przygotowano na ten cel w skali całego kraju ponad tysiąc miejsc. Z turnusów rehabilitacyjnych, trwających 21 dni, będą mogły skorzystać dzieci urodzone w okresie od 2002 do 2010 roku. Trzeba spełnić warunek:
aby przynajmniej jeden z rodziców (lub prawnych opiekunów) był ubezpieczony w KRUS.

            Podstawę skierowania stanowi wniosek o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny wraz z informacją wychowawcy klasy i oświadczeniem opiekuna prawnego. Papierowe druki dostępne są w oddziałach regionalnych i placówkach terenowych KRUS. Można je także pobrać ze strony internetowej http://www.krus.gov.pl/. W tym roku formularz wniosku różni się od zeszłorocznego.

Po wypełnieniu wniosku, zgłoszenia dziecka należy dokonać w najbliższej dla miejsca zamieszkania rolnika jednostce KRUS (np. w oddziale regionalnym lub placówce terenowej Kasy), w terminie określonym przez tę jednostkę, po uprzednim wypełnieniu przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę. Skierowanie dziecka do konkretnego zakładu następuje po kwalifikacji lekarza inspektora oddziału regionalnego i zatwierdzeniu skierowania w Centrali KRUS.

            W pierwszej kolejności na turnusy kierowane są dzieci, które po raz pierwszy złożyły wniosek i posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.

Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Szczegółowe informacje na ten temat, w tym wyjaśnienia dotyczące sposobu wypełniania wniosku
o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny można uzyskać w oddziałach regionalnych KRUS. Dane teleadresowe oddziałów i placówek terenowych dostępne są na stronie internetowej Kasy.

Pobyt w ośrodkach rehabilitacyjnych trwa 21 dni. Dzieci z wadami postawy i chorobami układu ruchu z terenu działania Ośrodka Regionalnego w Częstochowie, czyli Województwa Śląskiego będą kierowane do Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju na turnus, który rozpocznie się 25 czerwca a zakończy 15 lipca 2017 roku. Turnus dla dzieci zmagających się ze schorzeniami układu oddechowego odbędzie się w centrum KRUS -u w Iwoniczu Zdroju, od 8 do 28 sierpnia 2017 roku.

           

                Przy tej okazji warto wspomnieć o umowie grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmującą dzieci osób ubezpieczonych w KRUS, którą Prezes KRUS zawarł z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.

Grupowe ubezpieczenie NW obejmuje wyłącznie dzieci (do ukończenia 16. roku życia) rolników, pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi, z których przynajmniej jedno podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników
w pełnym zakresie (ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie).

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego będzie potwierdzać zaświadczeniami,
że w okresie obowiązywania polisy przynajmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, poszkodowanego w następstwie wypadku, podlega takiemu ubezpieczeniu, tj.  ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu oraz ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu
i macierzyńskiemu). Do zakresu ubezpieczenia mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, zatwierdzone 24 stycznia 2016 r. uchwałą Zarządu Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. z siedzibą
w Sopocie.

 

Na tej podstawie możliwe jest otrzymanie świadczenia z tytułu:

-    śmierci dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku, zawału serca oraz udaru mózgu;

-    śmierci dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie gospodarstwa rolnego;

-    śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego;

-    śmierci jednego lub obojga rodziców w następstwie NNW (z włączeniem zawału serca i udaru mózgu);

-    za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu;

-    jednorazowe świadczenie w przypadku braku uszczerbku na zdrowiu;

-    z tytułu porażenia prądem lub piorunem;

-    nieumyślnego zatrucia środkami chemicznymi, roślinami trującymi, etc.;

-    oparzeń i odmrożenia;

-    pokąsania, ukąszenia, pogryzienia, ugryzienia przez owady lub zwierzęta w tym psa;

-    wystąpienia wstrząśnienia mózgu w wyniku nieszczęśliwego wypadku;

-    pobytu w szpitalu w wyniku choroby;

-    pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku;

-    zwrot kosztów leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku;

-    zwrot kosztów leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku;

-    zwrot kosztów nabycia sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych;

-    poważnego zachorowania;

-    operacji w wyniku nieszczęśliwego wypadku;

-    usługi assistance;

-    z tytułu zdiagnozowania u ubezpieczonego sepsy.

 

Szczegóły na stronie internetowej KRUS.

Opublikowano: 16 marca 2017 10:27

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 379

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom-web.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.