Projekt obejmuje montaż powietrznych pomp ciepła na budynkach użyteczności publicznej – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzuchowie, Dom Kultury w Kobyli i Dom Kultury w Rzuchowie do celów ogrzewania. Poza tym zamontowane zostaną również instalacje fotowoltaiczne na tych budynkach. Projekt obejmuje także niezbędny nadzór inwestorski i działania informacyjnopromocyjne.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”), na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.04.01.02-24-0673/18-00.

Wartość projektu: 1 325 719,19 PLN.
Wartość współfinansowania ze środków UE: 1 126 861,31 PLN.

 

Zakłada się, iż w trakcie realizacji projektu osiągnięte zostaną poniższe efekty:

Wskaźniki produktu projektu:

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE - 3 [szt.]

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE – 3 [szt.]

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 60.16198 [tony równoważnika CO2]

 

Wskaźniki rezultatu projektu:

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych - 0.0799 [MWe]

Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE - 134.88 [MWht/rok]

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych - 0.144 [MWt]

Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE - 72.48929 [MWhe/rok]

Stopień redukcji PM 10 - 0.01612 [tony/rok]

 

Projekt będzie realizowany w okresie od 30 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.