Projekt "Nowoczesna szkoła - rozwój kompetencji kluczowych uczniów ZSP w Pogrzebieniu" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs RPO WSL 2014-2020 (umowa dofinansowania nr UDA-RPSL.11.01.04-24-05A9/18). Realizatorem projektu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogrzebieniu.

Projekt na wartość 198.551,83 zł, zaś przyznane dofinansowanie wynosi 178.696,65 zł, (w tym 168.769,05 zł stanowią środki unijne, a 9.927,60 zł stanowi dotacja z budżetu państwa). Realizowany będzie od września 2019 r. do czerwca 2020 r.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości edukacji w szkole i ukierunkowanie kształcenia na rozwój u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy.

W ramach projektu planuje się wsparcie uczniów ZSP Pogrzebień poprzez organizację zajęć wyrównawczych i rozwijających oraz doposażenie szkoły w sprzęt i pomoce naukowe. Projekt pozwoli na udział nauczycieli w szkoleniach dotyczących stosowania nowoczesnych metod nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Dzięki projektowi w szkole wdrożony zostanie system pozwalający na organizację edukacji, opartą na nowoczesnych metodach i formach. 

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.