REGULAMIN UCZESTNICTWA W SPOTKANIU OPLATKOWYM SENIORÓW

 

                                                                                      § 1

                                                                            Słowniczek

 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

          a) OPS – oznacza to Ośrodek Pomocy Społecznej w Kornowacu,

          b) Spotkaniu – oznacza to spotkanie opłatkowe seniorów,

          c) Organizatorze – oznacza to Ośrodek Pomocy Społecznej w Kornowacu oraz Gminny Ośrodek Kultury w Kornowacu,

         d) Uczestniku- oznacza to osobę zaproszoną na spotkanie opłatkowe seniorów .

 

                                                                          § 2

                                                                      Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w corocznym spotkaniu organizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminny Ośrodek Kultury w Kornowacu pod patronatem Wójta Gminy Kornowac.   
 2. Spotkanie  organizowane jest raz w roku w grudniu.
 3. Na spotkanie zaprasza się wszystkich mieszkańców gminy, którzy ukończyli 75 rok życia w roku, w którym organizowane jest spotkanie i zamieszkują na terenie gminy Kornowac.
 4. Uczestnictwo w spotkaniu jest nieodpłatne.
 5. Uczestnicy zapraszani są na pisemnych, imiennych zaproszeniach dostarczanych przez pracowników socjalnych OPS.
 6. Uczestnictwo w imprezie wymaga potwierdzenia udziału telefonicznie lub osobiście w siedzibie OPS.
 7. Organizator imprezy zastrzega sobie prawo publikacji wizerunku uczestników w lokalnej prasie oraz na stronach internetowych gminy.
 8. Uczestnictwo w imprezie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu dostępnego na stronie internetowej gminy.

 

                                                                                        § 3

                                                                             Cel spotkania  

 1. Celem spotkania jest integracja oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu seniorów z terenu gminy Kornowac.
 2. Organizator nie przewiduje rekompensaty w przypadku nieobecności uczestnika w formie paczek lub innych świadczeń rzeczowych

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.