Projekt "Klucz do sukcesu - akademia rozwoju ucznia ZSP Rzuchów" jest współfinansowany w ramach środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego (umowa dofinansowania nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0078/18). Dzięki projektowi szkoła pozyska bogate wyposażenie w postaci pomocy dydaktycznych m.in. tablice interaktywne i laptopy, a także materiały multimedialne, akcesoria i materiały piśmiennicze do wykorzystania podczas zajęć.

Całkowita wartość projektu wynosi 222.446,63 zł, zaś przyznane dofinansowanie wynosi 200.201,97 zł (w tym 189.079,64 zł z EFS i 11.122.33 zł z Budżetu Państwa).

Głównym celem projektu jest kompleksowe wsparcie szkoły w procesie indywidualizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wsparcie ucznia młodszego i wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego. Projekt pozwoli na kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych z zakresu m. in. matematyki i języka obcego oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji sprawnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi w trakcie nauki i w życiu codziennym. W ramach projektu wsparcie w rozwoju zawodowym zyskają także nauczyciele.

Poprawa jakości edukacji w szkole podstawowej, niwelowanie problemów adaptacyjnych dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej poprzez wsparcie ucznia młodszego, rodziców i wsparcie ucznia osiągającego niezadowalające wyniki w nauce, to efekt jaki zostanie osiągnięty dzięki realizacji projektu.

 

 

 

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.