„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca

w obszary wiejskie”

Operacja pod nazwą "Budowa miejsca rekreacyjnego przy ul. Potoki w Pogrzebieniu", mająca na celu stworzenie  ogólnodostępnego miejsca rekreacji i integracji dla mieszkańców obszaru, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.

Projekt obejmuje zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Pogrzebień poprzez budowę wiaty wraz z urządzeniami towarzyszącymi, w tym: wykonanie wiaty wolnostojącej, montaż urządzeń małej architektury, wykonanie miejsca na rozpalanie ogniska, utwardzenie terenu oraz wykonanie nowych nasadzeń. Operacja obejmuje także koszty ogólne związane z nadzorem inwestorskim nad realizowanymi pracami. Teren ma służyć mieszkańcom całego obszaru.

Celem operacji jest stworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji i integracji dla mieszkańców obszaru. Dzięki jej realizacji zadania powstanie nowy obiekt infrastruktury rekreacyjnej. W efekcie wzrośnie liczba osób korzystających z tego rodzaju infratruktury na obszarze.

 


Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.