Projekt jest współfinansowany w ramach środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego (umowa dofinansowania nr UDA-RPSL.11.01.04-24-00D1/15). Dzięki projektowi szkoła pozyska bogate wyposażenie w postaci pomocy dydaktycznych m.in. tablice interaktywne, projektory i komputery, a także materiały multimedialne, akcesoria i materiały piśmiennicze do wykorzystania podczas zajęć.

Całkowita wartośc projektu wynosi 238 050,34 zł, zaś przyznane dofinansowanie  wynosi 214 245,31 zł.

Głównym celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego oraz kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych z zakresu matematyki, przyrody, języka angielskiego i doskonalenie umiejętności i kompetencji sprawnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi w trakcie nauki i w życiu codziennym. Poprawa jakości edukacji w I i II etapie edukacji w szkole podstawowej, niwelowanie problemów adaptacyjnych dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej poprzez wsparcie ucznia młodszego, rodziców i wsparcie ucznia osiągającego słabe wyniki w nauce, to efekt jaki zostanie osiągnięty dzięki realizacji projektu.

logo [1786x264]

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.