19. sierpnia 2016 r. podpisana została umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kornowac – etap I”. Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

 

Projekt ma na celu zwiększenie liczby osób korzystających z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych. Projekt sprzyja poprawie stanu środowiska poprzez ograniczenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych.

 

Projekt obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwach Kornowac i Pogrzebień. Szacowane koszty całkowite inwestycji wynoszą 34 915 989,96 zł. Przyznane dofinansowanie ze środków unijnych wynosi: 18 155 933,24 zł. Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych to I kwartał 2017 r. Zakończenie projektu zaplanowano na grudzień 2022 r.

Roboty budowlane zostały podzielone na 3 etapy. W pierwszej kolejności wykonane zostaną roboty na odcinku drogi wojewódzkiej 935 od zajazdu Złota Iglica do najwyższego punktu na ul. Pamiątki w Pogrzebieniu (w  sąsiedztwie budynku nr 45). Planuje się wykonanie tych robót w latach 2017-2018. Następnie wykonana zostanie sieć w obrębie Kornowaca oraz rurociąg główny łączący odcinek w ul. Pamiątki poprzez ul. Brzezką z kanalizacją miasta Racibórz (2018-2020) . W ostatnim etapie zaplanowano realizację sieci w Pogrzebieniu – ulice boczne od głównego rurociągu w ulicach Pamiątki i Brzezkiej do granicy z Brzeziem (2020-2022).

Poza kosztami robót budowlanych projekt obejmuje niezbędne koszty towarzyszące, tj. usługi inżyniera kontraktu, wykonującego nadzór inwestorski w imieniu Gminy, pomoc techniczną, czyli wsparcie firmy konsultingowej przy zarządzaniu projektem, promocję projektu oraz funkcjonowanie Jednostki Realizującej Projekt, czyli wyodrębnionej struktury w ramach Urzędu Gminy, zajmującej się zarządzaniem, koordynowaniem i rozliczaniem projektu.

W wyniku projektu powstanie sieć kanalizacyjna grawitacyjna i tłoczna o łącznej długości 17,83 km, 4 przepompownie sieciowe i 35 przepompowni przydomowych. Zakłada się, że do nowo wybudowanej sieci przyłączonych zostanie co najmniej 1315 mieszkańców naszej gminy.

 

Realizacja zadania przyczyni się też do wypełnienia zobowiązań akcesyjnych Polski w obszarze gospodarki ściekowej, a także zapewni osiągnięcie norm jakościowych w zakresie odprowadzania ścieków oczyszczonych zgodnie z wymogami unijnymi.

 

Informujemy również o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego można przekazywać poprzez specjalny adres e-mail (naduzycia.POIS@miir.gov.pl) lub elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej - www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/kontrola-nieprawidlowosci-naduzycia-finansowe/    lub https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

 

Funkcję Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (Measure Athorising Officer – MAO) pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kornowac – etap I” pełni Pan Grzegorz Niestrój – Wójt Gminy Kornowac. Zastępcą Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu został Pan Radosław Łuszcz – Sekretarz Gminy Kornowac.

W skład Jednostki Realizującej Projekt wchodzą następujące osoby:

  • Pan Gilbert Kramarczyk – Kierownik JRP, tel. 32 4301037 wew. 113, jrp@kornowac.pl;

  • Pan Adam Pander – Stanowisko ds. organizacyjnych i promocji projektu, tel. 32 4301037 wew. 114, jrp@kornowac.pl;

  • Pan Marek Stanieczek – Stanowisko ds. zamówień publicznych, tel. 32 4301037 wew. 120, jrp@kornowac.pl;

  • Pan Dariusz Nowak – Stanowisko ds. finansowo-księgowych, tel. 32 4301037 wew. 108, jrp@kornowac.pl.

 

strona internetowa projektu: http://kanalizacja.kornowac.pl/

 

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.