Ośrodek Pomocy Społecznej w Kornowacu informuje, że z dniem 1 stycznia 2013r. zmianie ulegają przepisy, na mocy których będzie przysługiwać Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowe nie przekraczającego kwoty 1922,00 zł. na osobę.

Podstawą do obliczenia kryterium dochodowego są na chwilę obecną dochody za 2011r.

Powyższe zmiany nie dotyczą dziecka urodzonego, objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego przed 1 stycznia 2013r.

Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka:

    1. dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka (matki/ojca/opiekuna prawnego/opiekuna faktycznego);
    2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka albo odpis zupełny aktu urodzenia (w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany), lub inny dokument stwierdzający wiek dziecka;
    3. zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu. W przypadku kobiet korzystających z opieki medycznej poza granicami kraju konieczne jest dostarczenie zaświadczenia wystawionego przez polskiego lekarza na podstawie przedstawionej dokumentacji zagranicznej. Wymóg udokumentowania pozostawania matki pod opieką medyczną nie dotyczy opiekunów prawnych i faktycznych dziecka. W przypadku, gdy o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka ubiega się opiekun prawny lub faktyczny należy dostarczyć dokument potwierdzający datę przysposobienia dziecka lub datę objęcia dziecka opieką prawną lub faktyczną.
    4. Zaświadczenie  lub oświadczenie o dochodach za 2011r.

Miejsce złożenia dokumentów

Druki wniosków o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka można otrzymać w Ośrodku Pomocy Społecznej , ul. Raciborska 48  w godzinach:

  •     Poniedziałek: od 8:00 do 16:00
  •     Wtorek - Piątek od 7:15 do 15:15

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.