Referat Organizacyjny:

 - Kierownik Referatu - Radosław Łuszcz - Sekretarz Gminy tel. 32 430 10 37

  - Sylwia Karahan - Inspektor ds. kancelaryjno - biurowych tel. 32 430 10 37 wew. 101

Referat Spraw Obywatelskich i USC:

 - Kierownik Referatu - Beata Mrozek - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego tel. 32 430 10 37 wew. 106

 - Ewelina Błaszczok - Inspektor ds. ewidencji ludności tel. 32 430 10 37 wew. 118

 - Ryszard Szulc - Inspektor ds. OC, Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych tel. 32 430 10 37 wew. 106

Referat Budżetu i Finansów:

 - Kierownik Referatu - Beata Orc - Skarbnik Gminy tel. 32 430 10 37

 - Wioleta Mandera - Inspektor ds. wynagrodzeń tel. 32 430 10 37 wew. 110

 - Renata Miłota - Inspektor ds. księgowości budżetowej tel. 32 430 10 37 wew. 108

 - Justyna Nowak - Referent ds. księgowości budżetowej tel. 32 430 10 37 wew. 108

 - Dariusz Nowak - Referent ds. księgowości budżetowej, tel. 32 430 10 37 wewn. 108

 - Celina Pytlik - Podinspektor ds. księgowości podatkowej tel. 32 430 10 37 wew. 107

 - Urszula Władarz - Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych tel. 32 430 10 37 wew. 107

 Referat Rozwoju, Infrastruktury i Zasobów Naturalnych:

 - Kierownik Referatu - Gilbert Kramarczyk tel 32 430 10 37 wew. 113

 - Anna Cybura - Referent ds. ochrony środowiska i porządku publicznego, tel. 32 430 10 37 wew. 112

 - Sabina Żydek - Referent ds. zamówień publicznych i zagospodarowania przestrzennego, tel. 32 430 10 37 wewn. 113

 - Dorota Knura - Młodszy referent ds. ochrony gruntów i przyrody tel. 32 430 10 37 wew. 112

 - Ozanna Białek - Młodszy referent ds. ochrony gruntów i przyrody - zastępstwo tel. 32 430 10 37 wew. 112 

 - Aneta Powalacz - Referent ds. gospodarki nieruchomościami tel. 32 430 10 37 wew. 117

Referat Promocji, Funduszy Zewnętrznych i Edukacji:

 - Kierownik Referatu - Adam Pander tel. 32 430 10 37 wewn. 114

 - Ewa Gołofit - Inspektor ds. obsługi Biura Rady tel. 32 430 10 37 wew. 111

 - Michał Krasek - Inspektor ds. oświaty, kultury i sportu tel. 32 430 10 37 wew. 115

 - Marek Stanieczek - Młodszy referent ds. pozyskiwania środków zewnętrznych tel 32 430 10 37 wew. 120

 

Koordynator ds. dostępności

Radosław Łuszcz
Urząd Gminy Kornowac
ul. Raciborska 48, 44-285 Kornowac
tel. 32 430 10 37 wew.103
e-mail sekretarz@kornowac.pl

Do zadań koordynatora do spraw dostępności oraz zespołu roboczego należy w szczególności:
1) wykonanie inwentaryzacji obiektów budowlanych oraz określenie minimalnych wymagań obiektów w zakresie zapewnienia ich dostępności,
2) identyfikacja potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,
3) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
4) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych,
5) monitorowanie działalności podmiotu, w zakresie analizy dokumentacji projektowej, obiektów i inwestycji gminnych w przestrzeni publicznej pod kątem zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
6) prowadzenie działań na rzecz promocji dostępności oraz zasad projektowania uniwersalnego,
7) przedstawianie Wójtowi Gminy bieżących informacji o podejmowanych działaniach w zakresie realizowanych zadań.

Gmina Kornowac

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Kornowac dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.